butir butir pancasila Devira

Besarnya arti penting Pancasila sebagai pondasi negara memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar (UUD) 1945 alinea ke 4secara jelas mengungkapkan makna Pancasila sebagai dasar negara.

Arti Penting Pancasila

Arti penting pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia . Nilai-nilai dalam pancasila adalah nilai yang mendasar untuk di jadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia demikian dalam pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila pancasila. Semua sila pancasila memiliki keterkaitan antar sila atau pancasila adalah satu kesatuan yang tidak boleh di pisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang maka pancasila tidak berfungsi.

Sila pertama dari Pancasila yang berbunyi “Ketuhan yang maha esa

Mengembangkan sikap hormat dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda beda terhadap tuhan yang maha esa.

Contohnya;

1.meyakini tuhan yang maha esa: meyakini dan mengakui keberadaan tuhan dengan mempercayai adanya agama

  1. memeluk agama: adanya 6 agama yang diakui Indonesia yaitu Islam,Kristen,Katolik,hindu,budha,konghucu dari 6 agama kita harus memeluk satu untuk identitas kita sebagai warga negara
  2. toleransi terhadap agama lain: keberagaman yang ada di Indonesia harus dijalani dengan penuh tolenrasin. kita harus menghormati pemeluk agama lain dan menghargai perayaan hari besar mereka

Kita juga tidak boleh memaksakan orang kain untuk memeluk agama tertentu.

  1. menjalankan ibadah: sila pertama dapat tercermin dalam kehidupan ibadah kita. Penting bagi masyarakat untuk taat, tekun dan sungguh sungguh beribadah

 

Kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh membeda bedakan ras dan agama,memiliki pendirian terhadap tuhan masing masing

Tidak boleh menghina rasa tau agama orang lain,harus saling menghormati satu sama lain,

Tinggalkan Balasan

News Feed